Македони улсын Скопя хотод нэгэн өвөрмөц жагсаал болсон бөгөөд энэ нь секс ажилчид буюу баарны тайчигч болон биеэ үнэлэгч нарын эсрэг хүчирхийлэлийг арилгах зорилготой жагсаал байв. 

Энд тухайн салбарын ажилчид төдийлөн харагдаагүй ч гурван эмэгтэй л нэлээд задгай хувцаслалттай байжээ. Харин бусад жагсагчид нь голчлон тус арга хэмжээг дэмжигчид иржээ.